Thông tin liên hệ

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN NGÃI

Địa chỉ: B110, khóm Vĩnh Hòa, phường Tân Ngãi, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270.3823952

Email: ubndtanngai.tpvl@vinhlong.gov.vn

ipv6 ready